Центарот за развој врши стручни и административно – технички работи за потребите на Советот за развој на планскиот регион и: подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачја со специфични развојни потреби; ја потикнува меѓуопштинската соработка; обезбедува стручна и техничка помош на ЕЛС при изготвување на нивните развојни програми ; обезбедува стручни услуги на НВО и Здруженија на граѓани при подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; врши промоција на развојните можности на регионот; спроведува развојни проекти за поттикнување на развој, финансирани од фондовите на ЕУ и други меѓународни извори; остварува соработка со Донаторската заедница во државата; ја потикнува меѓуграничната соработка.

Центарот активно се вклучува во искористување на развојните можности кои ги нудат претпристапните Европски фондови ИПА, со организирање на информативно-едукативни работилници за сите заинтересирани страни,како и со директно аплицирање со развојни проекти.

Организациска поставеност

Основачи на Центарот за развој на Североисточен плански регион се Единиците на локална самоуправа од Североисточен плански регион.

Градоначалници на Општините од Североисточен плански регион:

Вработени

user

Име Презиме

Позиција
user

Име Презиме

Позиција