Центарот за развој врши стручни и административно – технички работи за потребите на Советот за развој на планскиот регион и: подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачја со специфични развојни потреби; ја потикнува меѓуопштинската соработка; обезбедува стручна и техничка помош на ЕЛС при изготвување на нивните развојни програми ; обезбедува стручни услуги на НВО и Здруженија на граѓани при подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; врши промоција на развојните можности на регионот; спроведува развојни проекти за поттикнување на развој, финансирани од фондовите на ЕУ и други меѓународни извори; остварува соработка со Донаторската заедница во државата; ја потикнува меѓуграничната соработка.

Центарот активно се вклучува во искористување на развојните можности кои ги нудат претпристапните Европски фондови ИПА, со организирање на информативно-едукативни работилници за сите заинтересирани страни,како и со директно аплицирање со развојни проекти.

Организациска поставеност

Основачи на Центарот за развој на Североисточен плански регион се Единиците на локална самоуправа од Североисточен плански регион.

 Со Советот раководи Претседателот Максим Димитриевски , кој се избира од редот на Градоначалниците, со мандат до 11.12.2023 год, без право на повторен избор во тековниот мандат. Во Советот членуваат градоначалници од Североисточен плански регион и по еден претставник од здруженијата и од бизнис заедницата, без право на глас.

Градоначалници на Општините од Североисточен плански регион:

Вработени

user

Име Презиме

Позиција
user

Име Презиме

Позиција