Skip to content

Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Источен плански регион – претставник од здруженијата, со мандат од 4 (четири) години

ДАТУМ

јануари 5, 2022

Категории

Врз основа на член 21 став 7 – 15  од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21), Советот за развој на Североисточен плански регион распишува:

 

Јавен повик

за избор на член во Советот за развој на Североисточен плански регион – претставник од здруженијата, со мандат од 4 (четири) години

 

Основни критериуми за избор на член – претставник од здруженијата во Советот за развој на Североисточен плански регион се:

  • правните лица, апликанти да бидат регистрирани најмалку две години, со седиште и делување на подрачјето на општина во состав на планскиот регион,
  • правните лица, апликанти согласно со Статутот на организацијата да делуваат во областа на локалниот и на регионалниот развој и
  • правните лица, апликанти да имаат имплементирано најмалку два проекти од областа на локалниот и регионалниот развој.

 

Членот – претставник од здруженијата во Советот за развој на Североисточен регион се избира со мандат од 4 (четири) години и нема право на глас.

Рок за пријавување: Јавниот повик е отворен е 10(десет)дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните правни лица / апликанти да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат критериумите за избор наведени во Јавниот повик и тоа задолжително:

  • Пријава по Јавниот повик во која се наведени податоци за правното лице / апликант (полн назив и контакт податоци) и контакт податоци за овластеното лице, со потпис на овластено лице и печат на правното лице, во оригинал;
  • Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци сметано од крајниот рок за аплицирање по јавниот повик наназад, во оригинал;
  • Статут на организацијата, во фотокопија;
  • Потврди/препораки со кои се докажува дека правните лица – апликанти имаат имплементирано најмалку два проекти од областа на локалниот и регионалниот развој, во фотокопија.

Пријавите по Јавниот повик со потребните документи да се достават до Архивата на Центар за развој на Североисточен плански регион – Куманово, на адреса ул.„Илинденска“ б.б., (п. Фах 182) 1300 Куманово, со назнака: „Пријава по Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Североисточен плански регион – претставник од здруженијата“.

Пријавите испратени по електронска пошта или факс нема да бидат земени во предвид.

Нецелосната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

Лице за контакт за јавниот повик: Владимир Павловски тел:031 550 115.

Врз основа на јавниот повик, комисија за спроведување на Јавниот повик ги разгледува доставените пријави и составува листа на здруженија кои ги исполнуваат критериумите од огласот.

Пријавените кандидати кои ги исполнуваат критериумите од јавниот повик, со мнозинство гласови одлучуваат кој од нив ќе ги претставува во Советот за развој на Североисточен плански регион, на состанок организиран од претседателот на комисијата за спроведување на јавниот повик во рок од 15 дена од денот на завршување на јавниот повик.

Претседателот на комисијата за спроведување на јавниот повик упатува официјална покана до здруженијата кои се пријавиле на јавниот повик.

Поканата се објавува на веб-страницата на Центарот за развој на Североисточен плански регион (http://www.northeastregion.gov.mk)најмалку три дена пред датумот на одржување на состанокот.

 

                                                     Совет за развој на Североисточен плански регион

                                                                                Претседател,

                                                                             Жаклина Јовановска

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy