Skip to content

База на мали и средни претпријатија во СИПР

ДАТУМ

октомври 18, 2020

Назив Адреса Општина Контакт
СЛАВИШКО ПОЛЕ Ранковце ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ vlatkoal@yahoo.com
СЛАВИШКОПОЛЕ РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ slaviskopole@gmail.com
ГАЛАКСИЈАГОЛД РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ galaksijagold@gmail.com
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАНКОВЦЕ Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ zdruzenierankovce@yahoo.com
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
 АД КАРПОШ-КОНФЕКЦИЈА-Ранковци во ликвидација РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
ООУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ htodorovskikarpos@yahoo.com
РОЗА с.Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
ЕРЕМИЈА ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ tperemija@outlook.com
ДАНИПРОМ РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ dani_prom@yahoo.com
ЗОКААС РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ aleksovskaz@gmail.com
АГРОРАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ agrorankovce@gmail.com
ЛИСЕЦ-ГУЊАР Роберт ДООЕЛ с.Опила Ранковце ОПИЛА РАНКОВЦЕ lisec_gunjar@yahoo.com
БУКОВКА с.Петралица ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ bukovka_zdruzenie@yahoo.com
ВЛАТКОКОМ ДООЕЛ с.Баратлија-Ранковце БАРАТЛИЈА РАНКОВЦЕ vlatko_kom@yahoo.com
МИВА -ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Гиновци Ранковце-во стечај ГИНОВЦИ РАНКОВЦЕ mivagradbastecaj@t.mk
ВИЛАМЕТ ПСАЧА РАНКОВЦЕ dooel.vilamet@gmail.com
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ rankovce@rankovce.gov.mk
ОЗОН-РАНКОВЦЕ с.Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
БИОФАРМ-БИЉИНО ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ biofarm_biqino@yahoo.com
БЕНТОМАК НОВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Гиновци Ранковце ГИНОВЦИ РАНКОВЦЕ bn@bentomaknova.com.mk
ДИНАМИТ-БС ДООЕЛ  Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ dinamit_bs@yahoo.com
ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ с.ГерманРанковце ГЕРМАН РАНКОВЦЕ tomdod@yahoo.com
Ј.К.П.ЧИСТ ДЕН РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ jkpcistden@yahoo.com
БАЧИЛО ГЕРМАН ДОО  с.Баратлија Ранковци БАРАТЛИЈА РАНКОВЦЕ bacilogerman@t-home.mk
МАЛ ОДМОР-ВН РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ malodmorvn@yahoo.com
Здружение на граѓани ПРИЈАТЕЛИ НА ПРИРОДАТА од с.Радибуш РАДИБУШ РАНКОВЦЕ
БУДНО ОКО ЗА КУЛТУРНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
БИЉИНО-БРДО ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ biqino_brdo@yahoo.com
АГРОДАРФИЛ-МС ДООЕЛ Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ agrodarfil_ms@yahoo.com
ИЗГРАДБА-НОВА ДООЕЛ с.Баратлија Општина Ранковце БАРАТЛИЈА РАНКОВЦЕ izgradba_nova@yahoo.com
ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА со лабораторија за лабораториско-клинички испитувања Станојко и др.ДОО Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.61 КРИВА ПАЛАНКА veterinarna.stanica@yahoo.com
Трговско друштво за трговија,производство и угостителство ТИГАР АД извоз-увоз Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.1 КРИВА ПАЛАНКА adtigar@gmail.com
Друштво за производство трговија и услуги НОРМА Стојанче ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.183 КРИВА ПАЛАНКА stojance.norma@yahoo.com
Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С  ДОО увоз-извоз Крива Паланка НАС. ГРАМАЃЕ б.б. КРИВА ПАЛАНКА univerzal80@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги ГОГО МОНД ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка МАРШАЛ ТИТО бр.73 КРИВА ПАЛАНКА lidija_gogomond@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОМАК НОВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Гиновци Ранковце ГИНОВЦИ РАНКОВЦЕ bn@bentomaknova.com.mk
Трговско друштво за производство, промет и услуги ИВАНИ-ДЈ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка НАСКО ТАМБУРКОВ бр.85 КРИВА ПАЛАНКА dj_ivani@yahoo.com
Друштво за производство на огноотпорни пластични маси,трговија и услуги МИЛЕНКОВСКИ ИНДУСТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.71 КРИВА ПАЛАНКА milenkovskiindustri@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ПАРК ГИНОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Гиновци Ранковце ГИНОВЦИ РАНКОВЦЕ ginovci2014@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО НУТС ДОО Крива Паланка БОРИС ТРАЈКОВСКИ бр.11 КРИВА ПАЛАНКА econuts@t-home.mk
Друштво за производство, трговија и услуги ЧАРЛИ СТИЛ ЛАЈВ ДООЕЛ експорт-импорт  Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бб КРИВА ПАЛАНКА carilstillajv@yahoo.com
Друштво за земјоделско производство и трговија АГРИКО ТРЕЈД ДООЕЛ с.Одрено Ранковце ОДРЕНО РАНКОВЦЕ agrikotrejd@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕДО ЃОКО 2000 ДООЕЛ увоз-извоз с.Ранковце, Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ dedogjoko2000@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги АМИКАМИКА ДООЕЛ увоз – извоз Крива Паланка СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.7 КРИВА ПАЛАНКА amikamikadooel@gmail.com
Друштво за производство трговија и услуги СЕРГЕЈ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз с.Ранковце, Ранковце РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ sergejjunior1308@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО НУТС ДОО Крива Паланка Подружница – ПЕТРАЛИЦА с.Петралица Ранковце ПЕТРАЛИЦА РАНКОВЦЕ
Друштво за производство, трговија и услуги НОРА 63 ДООЕЛ Ранковце ДЕСЕТАК БР.7 РАНКОВЦЕ ruse2007@yahoo.com
СИН-ФИ ДОО с. Младо Нагоричане, Старо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ sin_fi91@yahoo.com
ТИМЧЕВСКИ ДООЕЛ Старо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ timcevski03@hotmail.com
ДЕРВЕН-ОРА ДООЕЛ  с.Орах ОРАХ СТАРО НАГОРИЧАНЕ derven_orah@hotmail.com
ФРУИТ АНД ЦАКЕС ДООЕЛ с.Младо Нагоричане Старо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ fruitmk@verifika.mk
СТАРА ЦРЕША ДООЕЛ увоз-извоз с. Војник, Старо Нагоричане ВОЈНИК СТАРО НАГОРИЧАНЕ staracresa@yahoo.com
ЕНДО КАНА ДОО Старо Нагоричане СТАРО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ office@endocanna.mk
ДАНИЛО МИЛК ДООЕЛ увоз извоз Старо Нагоричане СТАРО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ vercevankovic@hotmail.com
 БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО с. Канарево Старо Нагоричане КАНАРЕВО СТАРО НАГОРИЧАНЕ bacilokozjak@yahoo.com
ЏОКСИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Старо Нагоричане Старо Нагоричане СТАРО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ dzoksicompani@yahoo.com
Индивидуален земјоделец Бале-2006 МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ iz.bale2006@gmail.com
ЗДРАВКОВЦИ ДООЕЛ ЧЕЛОПЕК СТАРО НАГОРИЧАНЕ zdravkovci@outlook.com
БЛАЖЕ КОМПАНИ ДООЕЛ АЛГУЊА СТАРО НАГОРИЧАНЕ lencegjorgieva81@gmail.com
ВТС БЛАГЕ ДООЕЛ с. Младо Нагоричане Старо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ kokolanski@live.com
ТОНИ-ФАРМ 2018 ДООЕЛ  Младо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ radivoja.r@gmail.com
В.Б. АГРО МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ
ИЗ МЕСО ПРОМ Синиша Трајковиќ с.Алгуња Старо Нагоричане АЛГУЊА СТАРО НАГОРИЧАНЕ sinisat2@gmail.com
МСФАГРО Драган Слободан Илиќ Старо Нагоричане СТАРО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ msf.agro1@gmail.com
ПУКИ 2007 с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане МЛАДО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ trajanovskioliver@yahoo.com
ПЕРЕН ДООЕЛ с.Длабочица Старо Нагоричане ДЛАБОЧИЦА СТАРО НАГОРИЧАНЕ perenblage@outlook.com
ФРОЗЕН НАТУРЕ ДОО Старо Нагоричане СТАРО НАГОРИЧАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ frozen.nature2018@gmail.com
ЕКО ИЗВОР ДООЕЛ ОБЛАВЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ belelenku@gmail.com
Занаетчија БУРЕКЧИЛНИЦА МИЛЕ Миле Божин Стојановски Куманово ЧЕЛОПЕК СТАРО НАГОРИЧАНЕ milestojanovskimk@gmail.com
ЛУАНДРА ДООЕЛ увоз извоз с. Стрезовце , Старо Нагоричане СТРЕЗОВЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ luandra18@yahoo.com
 АЛА  конфекција ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.7 КРИВА ПАЛАНКА 071 211 461
ДИНЕ ТРЕЈД ДОО 11 ОКТОМВРИ БР.45 КРИВА ПАЛАНКА bace_v@live.com 075 443 870
ЈОЈО Конфекција КРИВА ПАЛАНКА 070 334 322
ТП БИСЕР КРИВА ПАЛАНКА 070 258 429
МАЛЕШ ДООЕЛ 8 Октомври 50А КРИВА ПАЛАНКА 070 236 326 maleshdooel@yahoo.com
ОРИОН КОМЕРЦ ДООЕЛ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ БР.81 КРИВА ПАЛАНКА 031 371 331 orionkomerc@gmail.com
Студенац  ДООЕЛ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.187 КРИВА ПАЛАНКА 075 296 561 studenac_kafeana@yahoo.com
ДЕМА СТИЛ  ДОО ИНДУСТРИСКА бб КРИВА ПАЛАНКА 070 246 353
БУЛМАК КРИВА ПАЛАНКА 072 306 337
СУПЕР ШУС МБ МАРШАЛ ТИТО бр.7 КРИВА ПАЛАНКА 078 422 999
БАРГАЛА Јоаким Осоговски бр.10 КРИВА ПАЛАНКА  070 210 634 Bargala@t.mk
ХТЗ БОСУТ Јоаким Осоговски бр.7 КРИВА ПАЛАНКА 076 426 580
Стакло алпласт Јоаким Осоговски б.б КРИВА ПАЛАНКА 031/376-525 al_plast@yahoo.com
Жути пласт Пролетерска бр.7 КРИВА ПАЛАНКА 070 258 388
Јакомо Техноцентар Јоаким Осоговски бр.108 КРИВА ПАЛАНКА 078 372 737 momejakomo@gmail.com
ХАНТЕРС  ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА 071 237 790
ТРНОВО М Македонска бр.68 КРИВА ПАЛАНКА 070 211 163
МЕЛТОН  ДООЕЛ Јоаким Осоговски бр.204/14 КРИВА ПАЛАНКА 070 258 650 meltonkp92@yahoo.com
БЕЛЕШКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Јане Јакимовски бр.11а КРИВА ПАЛАНКА 031/374-166 beleskovinzinering@yahoo.com
ЦАКИ ЗЛАТНО ЗРНО с.Трново КРИВА ПАЛАНКА 031/386-006
,,ВАРДАР ЕКСПОРТ,, БИ ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.7 КРИВА ПАЛАНКА 070 554 212 vardar_eksport.bi@yahoo.com
ФУРНА МИГОР Илинденска бр.22 КРИВА ПАЛАНКА 070 334 225
ЛАВ КОМЕРЦ Орце Николов бр.1 КРИВА ПАЛАНКА 078 420 107 lavdrage@yahoo.com
СЛАТКАРА СПОРТ РОЈАЛ БАР ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.204 КРИВА ПАЛАНКА 076 330 601
УНИВЕРЗАЛ-С нас.Грамаѓе КРИВА ПАЛАНКА 075 258 678
ВИЛА МАРИЈА с.Дуречка Река КРИВА ПАЛАНКА 070 214 517
ВОДЕНИЦА 3 с.Дуречка Река КРИВА ПАЛАНКА 031 374 800 mmitovski@gmail.com
ИНТЕР ПАЛ Партизанска бр.42 КРИВА ПАЛАНКА 077 960 355 inter.pal@hotmail.com
ЛОБИКО КОМ ДООЕЛ Маршал Тито б.б. КРИВА ПАЛАНКА 078 287 995 lobikokom@t-home.mk
ВАРДАР ЕКСПОРТ ПРОХОР ПЧИНСКИ БР.7 КРИВА ПАЛАНКА 31372212
ДАНКИЗ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ бр.46 КРИВА ПАЛАНКА 70532154
ЕЛЕКТРО ТЕХНА ПАРТИЗАНСКА бр.25 КРИВА ПАЛАНКА 76330750
Облаче ле бело Обиколница б.б КРИВА ПАЛАНКА 078 457 850
ПРОЛЕТЕР Илинденска бр.89 КРИВА ПАЛАНКА 031 375 033
БОН ТОН ТАКСИ КРИВА ПАЛАНКА 075 462 323 bonton.dimitrievski@gmail.com
БОБИ ТАКСИ Пиринска бр.1 КРИВА ПАЛАНКА 31376037
АМПЕР МЛАДЕН ДООЕЛ Борис Трајковски бр.19 КРИВА ПАЛАНКА тел:031/374-083 amper_servis@t.mk
Др.Иле Стаменковски Маршал Тито б.б. КРИВА ПАЛАНКА Тел: 070334336
Др.Трајанка ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ б.б КРИВА ПАЛАНКА Тел: 070866939
Фабрика 13 СЗД Наташа Јакимовска Кирил и Методиј БР.10 КРАТОВО
АЛ-ДИ Фас ДООЕЛ Илинденска БР.11 КРАТОВО
Мелани СЗД Мелани Димитровска 3-та Македонска бр.7 КРАТОВО
Експродукт-Зоре ДООЕЛ Кратово 3-та Македонска бр.7 КРАТОВО
ДПТУ Дуде Керамика ДООЕЛ увоз-извоз 3-та Македонска бр.4 КРАТОВО
Ана-Ком А.И. ДООЕЛ 3-та Македонска бр.16 КРАТОВО
Деал-Керамик Кратово 3-та Македонска бб КРАТОВО
Досе Дооел Кратово Плоштад Павел Шатев бр.3 КРАТОВО 78259982
ДПТУ Тарфа ДООЕЛ  увоз извоз Плоштад Маршал Тито бр.5 КРАТОВО
ТП Корзо боеми Плоштад Павел Шатев бр.18 КРАТОВО
Стеф-Сим ДООЕЛ Кратово Митко Димитров бр31 КРАТОВО
Интер-Груп-Тк ДООЕЛ увоз извоз Митко Димитров бр.17 КРАТОВО
Техноабразив-Мс ДООЕЛ Кратово Митко Димитров бр.11 КРАТОВО 031488305
ДПТУ Франце ДООЕЛ увоз-извоз Мирче Ацев бр.5 КРАТОВО
Лука ЈОЦ ДООЕЛ Мирче Ацев бр.45 КРАТОВО
Шоп Русе ДООЕЛ Експорт-Импорт Мирче Ацев бр.31 КРАТОВО
Осоговка ДООЕЛ увоз-извоз Мирче Ацев бр.8 КРАТОВО
ДТТУ Филе Турс ДООЕЛ увоз-извоз Мирче Ацев бр.21А КРАТОВО
Здрава храна Летка ДООЕЛ Мирче Ацев бр.27 КРАТОВО
ИЗ Ирфил Ивица Игнатов с.Филиповци Мирче Ацев бр.25 КРАТОВО
Мерцедес Фул ДООЕЛ Мирче Ацев бр.20 КРАТОВО
Дац-Градба ДООЕЛ Мирче Ацев бр.27 КРАТОВО 70053207
ДПТУ Два Другара ТКИС ДООЕЛ увоз-извоз Мирче Ацев бр.8 КРАТОВО
ДПТУ Давор ДМ Компани ДООЕЛ Мусала бр.1 КРАТОВО
ПЗУ Др Аритонов Никола Тесла бр.4 КРАТОВО dr_zurka@yahoo.com 070811219
Про Боно Медикус ПЗУ Кратово Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 031481879
Соња-Медика П.З.У. Кратово Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 031482048
ПЗУ-Поликлиника Беби-Медика Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 031481187
Д-р Какашевски Ц.О. Кратово Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 070595451
Уникомерц-ДД ДОЕЛ експорт-импорт Никола Тесла бр.16 КРАТОВО
 Вива-Дент П.З.У. Кратово Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 078377414
ПЗУ Мира Дент Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 031483566
ПЗУ Др.Жаклина Митевска Гоце Делчев бр.42 КРАТОВО 031481416
ПЗУ Здравје Никола Тесла бр.4 КРАТОВО 031482832
Криламит Карши Бавча бр.14 КРАТОВО 31481038
Елнија Индустриска зона Габреш КРАТОВО 78317085
Александрија Јосиф Даскалоф бр.35 КРАТОВО 31481289
Англиски паб Корнер Маршал Тито б.б. КРАТОВО 76213069
Гурман Питу Гули бр.24 КРАТОВО 75375764
Кану Гоце Делчев бр.20 КРАТОВО 31482954
Кратовска куќа-Кај Кузе Јосиф Даскалоф бр.38 КРАТОВО 77664230
Друштво за производство, промет и услуги ПРЕМИУМ-ЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бб – Куманово КУМАНОВО lart.vizija@yahoo.com 071396867
ДПТУ ЕКСПЕРТ НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 4 – Куманово КУМАНОВО expert_ku@yahoo.com 071316332
Друштво за производство, трговија и услуги ВМВ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО 37/11 – Куманово КУМАНОВО 075451643 vace_ku83@hotmail.com
Друштво за маркетинг и телекомуникациски услуги Т – ТЕАМ ПЛУС ДООЕЛ Куманово Ул. БРАНКО БОГДАНСКИ – ГУЦМАН – ББ КУМАНОВО – Куманово КУМАНОВО 031431351 ivana@t-teamplus.rs
ДИОНИС МГ МЕГАНЕТ ДООЕЛ КУМАНОВО ИЛИНДЕНСКА 31 – Куманово КУМАНОВО 077500741 dionismg.mk@gmail.com
МИСТЕР БИЛБОРД ДООЕЛ  Куманово ТИТОВО МИТРОВАЧКА 27 – Куманово КУМАНОВО 077598173 mrbllboard16@gmail.com
АДВОКАТ ЕМИЛИЈА АЛЕКСОВСКА Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 1 лам.2А/бр.7мез.л.-Хотел Кума – Куманово КУМАНОВО aleksovskaemilija@yahoo.com
АДВОКАТ ДРАГАН ЃАКОВСКИ Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 1ЛОКАЛИТЕТ/КУМАНОВО-ББ – Куманово КУМАНОВО dacedjako@yahoo.com
АДВОКАТ МИРЈАНА СТОЈКОВСКА Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 15 – Куманово КУМАНОВО mimi.stojkovska@yahoo.com
АДВОКАТ МИЛОРАД СТОЈМАНОВСКИ Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ/лок.Црвен-крст бб – Куманово КУМАНОВО advokatstojmanovskimilorad@yahoo.com
Приватна здравствена установа-аптека ШЕНДИ ФАРМ Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 15/3-2 – Куманово КУМАНОВО shendifarm@gmail.com
Здравствена установа-аптека АДОНИС-ФАРМ Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 5/4-лок.Серава – Куманово КУМАНОВО 031411098 adonisfarm_kumanovo@yahoo.com
Аптека ИЛИНДЕН Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 18 – Куманово КУМАНОВО 070313450 apteka.ilinden@hotmail.com
Приватна здравствена установа-аптека КАМЕЛИА Куманово ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО 79   – Куманово КУМАНОВО 031416516 camelia@t-home.mk
Приватна здравствена установа – аптека ФИЛИЗ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 1/ТАБАКАНА -II – Куманово КУМАНОВО 031422761 aptekafiliz@yahoo.com
Приватна здравствена установа-аптека АРДИ ФАРМ ЛЕА Куманово ДР. РИБАР 2 – Куманово КУМАНОВО 031417611 ardifarmk@yahoo.com
Приватна здравствена установа-аптека Ж-АНА ФАРМ Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 61   – Куманово КУМАНОВО z_ana_farm_kumanovo@yahoo.com
Приватна здравствена установа -аптека ЗАНИФАРМ Куманово 11-ТИ НОЕМВРИ 76 – Куманово КУМАНОВО 070579093 zanifarm@hotmail.com
Приватна здравствена установа АПТЕКА КАРПОШ Куманово 1 (Карпош) 2 КУМАНОВО aptekakarpos@yahoo.com
Приватна здравствена установа-аптека ДАФИНА Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ   – Куманово КУМАНОВО dafina-pzu@hotmail.com
БАНЕВИ ДОО Куманово МИЛЕ КИПРА 4   – Куманово КУМАНОВО 070447020 banevi.dptu@yahoo.com
СТАКЛОПАН КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 2/1 – Куманово КУМАНОВО staklopan.kompani@gmail.com
Занаетчија ЕКСТРЕМЕ Горан Тошиќ Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ ББ – Куманово КУМАНОВО ekstreme.goran@hotmail.com
ТП БАНЕВИ МОЛЕРИ МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЌ 12 – Куманово КУМАНОВО tpbanevi.moleri@yahoo.com
ТП МАРМИЛ Марјан Богослав Јоцевски БОЖИДАР МИЦКОВИЌ 2 – Куманово КУМАНОВО marjanjocevski@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЛЕ-КОМ-МФ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 8 3 /КАРПОШ  – Куманово КУМАНОВО 070507897 dragi.lale-kom@hotmail.com
Друштво за производство трговија и услуги БОКЛАР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово 442 9 – Куманово КУМАНОВО
ПЕТРОС ДОО  Куманово ТРАЈКО ЈОВАНОВСКИ КМЕТ 34 КУМАНОВО petroskumanovo@yahoo.com
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт- импорт ДООЕЛ Куманово ВУК КАРАЏИЌ 34 КУМАНОВО us_construction2@yahoo.com
Друштво за производство,услуги,трговија,угостителство и транспорт ИМПАЛА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз-Куманово ПЕЛИНСКА 12 КУМАНОВО impala111@live.com
Трговско друштво за одржување на моторни возила,промет,транспорт и  туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово СТРАШКО СИМОНОВ 20 КУМАНОВО otljanaczvonko@gmail.com
А.Д.Ветеринарно сточарски центар ТОДОР ВЕЛКОВ Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ ББ КУМАНОВО vsctv@mt.net.mk
Ветеринарна клиника ИНО-ВЕТ Куманово нас. Карпош ул. 205 бр. 4 КУМАНОВО 031422111 srdjan_jovcevski@yahoo.com
Друштво за трговија и услуги СТУДИО РЕЛАКС МИГУН ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА K5 4/4 КУМАНОВО z_jovanovska@yahoo.com 78353103
Трговец поединец за услуги ТП ЖАН МАРИ ЛЕЈДИ Жана Борис Апостоловски Куманово ЖИВКО ЧАЛО 94 – Куманово КУМАНОВО  apostolovski.oliver@yahoo.com 72206615
ТВОЕ ЗДРАВЈЕ ДВА ДООЕЛ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 13/2-2 – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија КОНАН-ЏИМ Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 72 КУМАНОВО
ТП САЛОН ЗА МАСАЖА ЛАНА 2016 Куманово НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА 92А – Куманово КУМАНОВО
Друштво за услуги, трговија и производство ФИТ-ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИЛИНДЕНСКА 43 – Куманово КУМАНОВО milkovskigoce@yahoo.com 77456440
Друштво за трговија производство угостителство туризам и превоз АМОР-ВЕЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово УЛ. 5 БР. 38 КУМАНОВО amor_vel@yahoo.com 31432432
Стопанска Интересна Заедница ЗТДИЛМ-К Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 60 лок.11 КУМАНОВО stopanska.zaednica.makedonija@yahoo.com 31413090
БАЛТАЗАР Куманово ПИТУ ГУЛИ 11 КУМАНОВО
Друштво за посредување и услуги во културата МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР КОЗЈАК ДОО експорт-импорт Куманово ПАРТИЗАНСКА 2 КУМАНОВО mkc.kozjak.kumanovo@hotmail.com
Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарна здравствена заштита Д-р БОЖИЧКОВИЌ ЛАБОРГИНОМЕДИКА  Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ   – Куманово КУМАНОВО pbozich@live.com
ПЗУ-ФИЗИО-МЕД Куманово ТОЛИ ЗОРДУМИС 8-4 – Куманово КУМАНОВО
Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по психијатрија ЕГО-МЕДИКА Куманово ТИТОВО МИТРОВАЧКА 6/3   – Куманово КУМАНОВО ego-medika@hotmail.com
Приватна здравствена установа-Ординација по интерна медицина ИНТЕРМЕДИКА ТОДОРОВСКИ Куманово ЛЕСКОВАЧКА 22 – Куманово КУМАНОВО todorovski.dragan@gmail.com
Приватна здравствена установа-Поликлиника од специјалистичко-консултативна здравствена дејност со заботехничка лабораторија ЗАФЕР М 2 Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 3 -4 – Куманово КУМАНОВО evrocont@yahoo.com
ПЗУ Поликлиника на примарно ниво ВИТАМЕДИКА Д-Р КРСТЕВСКИ Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 46 КУМАНОВО 078545343 vitamedikadrkrstevski@yahoo.com
Приватна здравствена установа-самостојна ординација по општа стоматологија Д-р МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ Куманово ИЛИНДЕНСКА 5 КУМАНОВО marijan_denkovski@yahoo.com 031432537
Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р ЏЕМО Куманово КАРЛ МАРКС 4Б   – Куманово КУМАНОВО pzu.drxhemo@hotmail.com
Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија РИВА ДЕНТ Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 36 КУМАНОВО men_fi@yahoo.com 070666001
Друштво за производство, трговија и услуги ДАВОР-ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Лопате, Куманово с. Лопате   – Лопате КУМАНОВО 071345808 davor.stanojkovski@hotmail.com
ЕХПО-ПЛАСТ ДООЕЛ Куманово 304 3 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство, трговија и услуги Н-М МЕДИНИ ДООЕЛ експорт-импорт-Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 4/Лок.Серава – Куманово КУМАНОВО 078240727 n_m_medini@live.com
Друштво за производство, трговија и услуги КУМАНОВО-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз  с.Лопате Куманово нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ – Лопате КУМАНОВО kumanova-company@mail.com
Друштво за производство,трговија и услуги  КУЉАР ДОО увоз-извоз с.Доброшане-Куманово ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ   – Доброшане КУМАНОВО kuljar@mt.net.mk
Друштво за производство,трговија и услуги ПРОФИ-НЕН,ДОО експорт-импорт Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 56   – Куманово КУМАНОВО 070727963 profinen@t-home.mk
Друштво за производство,трговија и услуги ОЛИ-ОНИКС  ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БИЉАНОВСКА 47 – Куманово КУМАНОВО olioniks@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги СИ-ГРАН ДООЕЛ експорт импорт Куманово с.КАРПОШ 30/1 – Куманово КУМАНОВО evrokont@yahoo.com
АСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 76   – Куманово КУМАНОВО info@astor.com.mk
Друштво за производство, трговија и услуги ЛИДЕР ГРАНИТ ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово СТОЈАН СТЕФАНОВСКИ 5   – Доброшане КУМАНОВО lider_granit@hotmail.com
Занаетчија КАМЕНОРЕЗЕЦ МИЛЕ Миле Илиевски Куманово 6-ТИ АПРИЛ 20   Нас./Перо Чичо КУМАНОВО mile.ilievski@yahoo.com
Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ПЧИНСКИ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ЃУРО ЃАКОВИЌ 1   – Куманово КУМАНОВО pcinski.consulting@gmail.com
Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги СТАМЕНКОВСКИ ДОО увоз извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 53 -5 – Куманово КУМАНОВО stamenkovskidoo@yahoo.com
Друштво за производство,промет и услуги СПЕД ТРЕЈД Емилија и Сунчица ДОО увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 58 -15 – Куманово КУМАНОВО spedtrejd@yahoo.com
Агенција за финансиско-сметководствени услуги проценки и стечај Денковски Илија Зоран ТП ПЕРСПЕКТИВА 5 Куманово АБДУЛА ПРЕШЕВА 21   – Куманово КУМАНОВО perspektivapet@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕСНА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО 10 КУМАНОВО kolevavesna@yahoo.com
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало МИМА М БИРО ДООЕЛ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА Локалитет/Табакана-тип Б КУМАНОВО zlatkovazaklina@yahoo.com
Трговец поединец РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ ТП за ревизија, сметководствени и консалтинг услуги Ката Наце Андоновска Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 29   – Куманово КУМАНОВО revizijaandonovski@yahoo.com
Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги СКАЧКО-ПРИНТ ДОО увоз-извоз Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 128 КУМАНОВО skacko@yahoo.com
ВЕГГА ДООЕЛ Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 1/1-лок.2 – Куманово КУМАНОВО vegga14@yahoo.com
БОЖИНОВСКИ  ДООЕЛ  Куманово ИЛИНДЕНСКА 37-5 – Куманово КУМАНОВО dejanbozinovski@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЉКОВСКИ,Стојан и Лепа,ДОО увоз-извоз Куманово БРАЌА РИБАР 1/ЛОКАЛ 5 – Куманово КУМАНОВО veljkovski@proaudit.com.mk
Друштво за ревизија ПРО АУДИТ ДОО Куманово БРАЌА РИБАР 1-ЛОК.5 КУМАНОВО kontakt@proaudit.com.mk
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ВЈУ ДООЕЛ Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 29   – Куманово КУМАНОВО new.view.dooel@gmail.com
ММБ ЦАНЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово НИКОЛА ТЕСЛА 155 – Куманово КУМАНОВО canevska_mmb@yahoo.com
Друштво за трговија и услуги АДЕПТО ДОО увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/2 КУМАНОВО suzanamicik@yahoo.com
Друштво за книговодствени услуги МАР-ИВА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Куманово МОША ПИЈАДЕ 122   – Куманово КУМАНОВО marivakonsalting@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛИЧ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово КАРАОРМАН Бр. 1 – Куманово КУМАНОВО belichtrejd@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЛИОН КОМПАНИ ДОО  увоз-извоз Куманово ВЕЛКО СТАМЕНКОВСКИ 3   – Доброшане КУМАНОВО mblion01@yahoo.com
ДТУ ПЕНИНА ДООЕЛ Куманово ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 1-2 – Куманово КУМАНОВО peninamk7@gmail.com
Друштво за производство , трговија и услуги ЕВО ГРОУП СКР ДОО увоз извоз Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 42 – Куманово КУМАНОВО mbevogroup@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги НЕОМИКС ХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово МИЛОРАД ПЕТРОВИЌ 32 – Бедиње КУМАНОВО neomiks.hem@hotmail.com
ЖАРДИН ДОО Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА А 2 – Куманово КУМАНОВО ddannil123@gmail.com
Друштво за производство промет и услуги ТИФИКОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ШАР ПЛАНИНА 17   – Куманово КУМАНОВО tifi.comerc@yahoo.com
Друштво за угостителство и трговија САША Емилија ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 3/2-7 – Куманово КУМАНОВО sasa_emilia@yahoo.com
Друштво за трговија, производство и услуги ТЕКСТИЛ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Власто Радоњанин 15 – Куманово КУМАНОВО tekstil_mirce@yahoo.com
Друштво за производство,трговија ,угостителство и услуги ЕЛПИДА 3 Александар ДООЕЛ експорт-импорт Куманово во ликвидација ЕСПЕРАНТО 3   – Куманово КУМАНОВО
Друштво за трговија на големо и мало со лекови и санитетски материјал ДОВЕНСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ВАРАЖДИНСКА 38   – Куманово КУМАНОВО dovenskidooel@yahoo.co.uk
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги ХРОМАК Емил ДООЕЛ увоз-извоз Куманово КОЗЈАЧКА 26 ДОБРОШАНЕ – Доброшане КУМАНОВО 031451303 hromak_k@yahoo.com
Друштво за производство,трговија,услуги и превоз БОНАК КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово АВНОЈ 165   – Куманово КУМАНОВО aleksandranakevska@yahoo.com
Друштво за производство,инженеринг и трговија ХИДРОТЕРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 65   – Куманово КУМАНОВО done_laz@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги МАКС ФЛОРА ДООЕЛ увоз извоз Куманово с. Горно Коњаре – Горно Коњаре КУМАНОВО maksflora@gmail.com
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ТОСИ-ТАИМ  ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 22   – Куманово КУМАНОВО tosi.time@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги ФОКС 1 Бобан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 19   – Куманово КУМАНОВО 070313027 velickovskiboban@gmail.com
Друштво СТЕФАНЕЛ-КО ДООЕЛ Куманово-во стечај ЃУРО ПУЦАР – СТАРИ 34   – Куманово КУМАНОВО
Трговско друштво за производство и услуги ЕЛИДА ДОО увоз-извоз Куманово нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 1-1 – Љубодраг КУМАНОВО elidamarketi@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ДУ-БО ДД МАРКЕТИ ДОО Куманово АВНОЈ 56 – Куманово КУМАНОВО 078211705 duboddmarketi@hotmial.com
Друштво за производство транспорт и услуги М – ТЕМПРА УНО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ТИТОВО МИТРОВАЧКА 6/3-9 – Куманово КУМАНОВО 031443644 oliver_tempra@hotmail.com
Млин Весели Липково ЛИПКОВО 31462460
Млин Рамадани Ропаљце ЛИПКОВО 71369918
Бензинска пумпа Калишњак Липково ЛИПКОВО 70211751
Оми-ком Липково ЛИПКОВО 71208444
Ибро Комерц Липково ЛИПКОВО 70381987
Ресторан Панорама Липково ЛИПКОВО 70236217
Теко-Мобилје Липково ЛИПКОВО 70236232
Руждија мобилје Липково ЛИПКОВО
Енго терм Липково ЛИПКОВО 70313101
Аде Транс Опае ЛИПКОВО 70258179
Селами Селаи Опае ЛИПКОВО 70334045
Маркет Опае Опае ЛИПКОВО 71309535
Ресторан Елеганти ЛИПКОВО shefki.dauti@outlook.com 70211953
ДПТТУ КЛ-ФРУИТ-ИМПОРТ ЛИПКОВО 70257898
Демир Импекс Ваксинце ЛИПКОВО 75211014
Термотехника ЛИПКОВО 75236364
Адриан Тоурус ЛИПКОВО 76448442
Биленти комерц Лојане ЛИПКОВО 70211177
Нота Ми ЛИПКОВО 70788600
Китка Петрол Слупчане ЛИПКОВО
Скендер Зимбери ЛИПКОВО 70381764
Фарма за кокошки/Лулзим Фетаи ЛИПКОВО 70624208
Фарма за крави/Сулејман Фетаи ЛИПКОВО 70722193
Алија Комерц Оризаре ЛИПКОВО
Луто Комерц Липково ЛИПКОВО 70236451
Есат Шабани Липково ЛИПКОВО 70566332
Илирија Комерц Отља ЛИПКОВО 70236758
Ривиера Босс Липково ЛИПКОВО
Ресторан Блеро Липково ЛИПКОВО
Плуска Липково ЛИПКОВО 75236072
Емона Липково ЛИПКОВО 70211328
Махагонија Матејче ЛИПКОВО 70595223
Друштво за производство, трговија и услуги МАРБИС ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БАЈРАМ ШАБАНИ 40 – Куманово КУМАНОВО 70208779
Друштво за производство, трговија и услуги СТОБИМА ДООЕЛ увоз-извоз с. Умин Дол Куманово с. Умин Дол – Умин Дол КУМАНОВО dooel-stobima@hotmail.com 075533296
ХЕПИ-МИЛМАГ ДООЕЛ Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 88 – Куманово КУМАНОВО hepililjana@yahoo.com
ЛАЗИ МАРКЕТ-САЛ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово ТОДЕ МЕНДОЛ 55 – Куманово КУМАНОВО dritonr2010@hotmail.com
Друштво за производство,трговија и услуги  АРДИ БОСС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 31 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство, трговија и услуги ДРАГ- СТЕФ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Режановце Куманово с.Режановце – Режановце КУМАНОВО dragstef@yahoo.com
Друштво за трговија, производство и услуги ГАБИ-МАЦА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ГИГО ЦВЕТКОВСКИ ББ – Куманово КУМАНОВО gabi.g@yahoo.com 071260835
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕО-Ј ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 1-ВА 35А   – Долно Коњаре КУМАНОВО katerina.joseva@yahoo.com
ТП АДИ-ШУРЛАН КОМПАНИ Куманово ЕСПЕРАНТО 62 – Куманово КУМАНОВО adi.010@hotmail.com 070861051
МЕФИЛ-КОМ ДООЕЛ Куманово нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 25 – Клечевце КУМАНОВО mefilkom@hotmail.com 072515161
Друштво за трговија угостителство сообраќај и услуги ЈУГ ЕВРОПА ДОО увоз-извоз Куманово ДР. РИБАР 47   – Куманово КУМАНОВО evropa90@hotmail.com
Друштво за производство и трговија на големо и мало БА-ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово НИКШИЌКА 8/2-7 – Куманово КУМАНОВО bateksperfekta@yahoo.com
Друштво за психолошки советувања и психотерапија ПСИХОМОДУС ЛМ ДООЕЛ Куманово ФЕТКА НАСКОВА A11-Лок.1 КУМАНОВО vegga09@yahoo.com
Трговец-поединец КАШАВЕЛСКИ-С самостоен уметник-ликовна дејност Синиша Здравко Стефановиќ ТП с.Карпош-Куманово 141 4   – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија КОЛЕБЕН ГАЛЕРИ Куманово ПЕРО ШВАРЦ 6/1-5 – Куманово КУМАНОВО
ТП АТЕЛЈЕ Валентина Живко Илијевска Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 1А – Куманово КУМАНОВО valentina.ilijevska@gmail.com
ЕЛИБА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово ЈНА 30 – Куманово КУМАНОВО ridvandervishi@hotmail.com
ПРОЕКТ 42 ДОО Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 52-локал 10 – Куманово КУМАНОВО robert@proekt42.mk
СТАНБЕН ДОМАР ДООЕЛ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 60/лок.3 – Куманово КУМАНОВО email@stanbendomar.com
КОБРА МОНИТОРИНГ ДООЕЛ Куманово ТОДОР ВЕЛКОВ 2 -7 – Куманово КУМАНОВО slivovski@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и угостителство МБА-3 Анета ДООЕЛ увоз-извоз Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 22 КУМАНОВО sendvicara.mba@gmail.com
Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ПРИНЦ РАФАЕЛИ ДОО увоз-извоз Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 1 – Куманово КУМАНОВО Princrafaeli@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ БУЕН ДОО увоз-извоз Куманово ТОДЕ МЕНДОЛ 1 А   – Куманово КУМАНОВО caffebuen@hotmail.de
Трговец поединец БАКУС ПРОМ Кафетерија Свето Никола Поповски ТП Куманово БЛАГОЈ ИЛИЕВСКИ-ГУНЕ 67 -10 – Куманово КУМАНОВО natasa_popovska@yahoo.com
Слаткарница ФОНТАНА-САС ТП Самет Идриз Идризи Куманово КОМПЛЕКС ГАРНИЗОН  -ББ – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство трговија угостителство и услуги ММ ДИМИТРИЈЕВИЌ ДООЕЛ Куманово во ликвидација ЈНА 1 -7 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАНТ МЕДИКА  ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово МИЛЕ КИПРА 40 – Куманово КУМАНОВО plantmedika@yahoo.com
Друштво за производство,услуги и трговија ГОКИ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово МИЛОРАД ПЕТРОВИЌ 24   – Бедиње КУМАНОВО goran_vucevski@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги НЕНО-ПРОМ,Ненад,ДООЕЛ увоз-извоз.Куманово ЛЕСКОВАЧКА 29 КУМАНОВО nenoprom@yahoo.com
Друштво за производство,надворешна и внатрешна трговија ЦРН БИК Нијази ДООЕЛ извоз-увоз-Куманово БОРИС КИДРИЧ 36 КУМАНОВО demizi92@gmail.com
Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало МД-БУБЕ Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Куманово НИКОЛА КАРЕВ 27   – Куманово КУМАНОВО mdbube.dooel@yahoo.com
ФИШЕР-ТИХИ ДОО с.Карпош-Куманово УЛ. 111 БР. 3   – Куманово КУМАНОВО ljupco.fisertihi@yahoo.com
МУЛТИ М КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПИОЕНРСКА 29/7 – Куманово КУМАНОВО martin.logistic@yahoo.com
Друштво за транспорт,трговија и услуги ПАРМА-ШПЕД ДООЕЛ Куманово УЛ. 100 БР. 71 – Куманово КУМАНОВО mbparma02@yahoo.com
Друштво за шпедиција,транспорт и услуги АРАИНТЕРНАЦИОНАЛ-ЛОГИСТИК ДООЕЛ Куманово РАТКО МИТРОВИЌ 15 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за услуги, трговија и производство МАРБО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 6-ТИ АПРИЛ 33 – Куманово КУМАНОВО marbo_bojan@yahoo.com
ДФ-ЛЕОКОМ ДООЕЛ Куманово ТОДЕ ДУМБА 84/10-16 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство трговија транспорт и услуги  МЕГА ПИКСЕЛ ДООЕЛ увоз извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 41/4  – Куманово КУМАНОВО vegga09@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ПОПОВСКИ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 52 – Куманово КУМАНОВО popovskiproduction@gmail.com
Занаетчија ФОТО ДАНЕ-БЕЛЧО Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 142 – Куманово КУМАНОВО fotobelco@yahoo.com
ФОТО СТУДИО МЕМОРИС ДООЕЛ Куманово 305 12 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за фотогравски услуги со внатрешен и надворешен промет ВЕНЦО  ДОО увоз извоз Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 7 -А КУМАНОВО fotovenco1i2@t-home.mk
Друштво за производство,услуги и трговија МАРФИ Драган ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38   – Куманово КУМАНОВО fotofino@yahoo.com
СТУДИО А-ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 19 – Куманово КУМАНОВО
НАТАША ЗАФИРОВИЌ ФОТОГРАФ ДООЕЛ Куманово ЛЕНИНОВА 3/2 – Куманово КУМАНОВО
Друштво за трговија и услуги ФОТО СТИЛ ДОО увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 5/1-15 – Куманово КУМАНОВО foto_stil_kumanovo@hotmail.com
Друштво за трговија транспорт и услуги ДРИТА-ДИГИТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 11-ТИ НОЕМВРИ 9   – Куманово КУМАНОВО dritadigital@hotmail.com
ФОТО ВЕНЦО ДОО Куманово ИЛИНДЕНСКА 40 – Куманово КУМАНОВО fotovenco@t-home.mk
Друштво за производство,трговија и услуги АРСАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово СРЕЌКО ПУЖАЉКА 41 КУМАНОВО jozo_ars@yahoo.com
ХАНИБАЛ ДООЕЛ  Куманово ПЕРО ЧИЧО 30 – Куманово КУМАНОВО vesnavesna72@hotmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги АЈ СТОР ИТС ДООЕЛ Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 20 – Куманово КУМАНОВО
МАЈОГО Горан ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 4 – Куманово КУМАНОВО majogogoran@yahoo.com
Трговец поединец ТП СРЕБРЕН ЛИСТ Дејан Бранислав Денковски Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 1 – Куманово КУМАНОВО Dejan_Denkovski@hotmail.com
Трговец поединец за услуги TП АЛИ САН Иса Али Мурати Куманово ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ 1 КУМАНОВО isarexhepi2015@gmail.com
Друштво за трговија и услуги ЗАХА-С-НЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БОШКО БУХА 28   – Куманово КУМАНОВО zahanela@yahoo.com
Друштво за услуги и трговија БОБИ Д Бобан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЕРО НАКОВ 4   – Куманово КУМАНОВО
Друштво за трговија, производство и услуги БЈУТИ ГАЛЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 66/2-10 – Куманово КУМАНОВО vaska_todorovik@live.com
Друштво за услуги и трговија ДИ ДОДЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ТИТОВО МИТРОВАЧКА 4 -2/14 КУМАНОВО di_dodevski@yahoo.com
Друштво за производство трговија и услуги РАЦЕ СЕЛЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДР. РИБАР 51   – Куманово КУМАНОВО race.friki@hotmail.com
Друштво за производство трговија и услуги АМ-РЕ ДООЕЛ експорт-импорт, Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 86   – Куманово КУМАНОВО evrokont@yahoo.com
ВИВА-5-ДС Драган ДООЕЛ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 54-4 КУМАНОВО evrokont@yahoo.com
Друштво за производство трговија и услуги ГРАТУС Станка ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 24 -9 КУМАНОВО veljkovski@proaudit.com.mk
Занаетчија СЗД Фризерско студио РУФ Владимир Видое Перовиќ Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 52-1А  – Куманово КУМАНОВО vladimir.perovic.71@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ИВА-МАЈ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ЃУРО ПУЦАР 103   – Куманово КУМАНОВО ivamaj.company@yahoo.com
АЛЕКСАНДРА-АЦЕ ДООЕЛ Куманово ЛЕСКОВАЧКА 33   – Куманово КУМАНОВО aleksandravelickovic80@yahoo.com
Занаетчија СЗД ФАНИ Ирфан Адеми Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 27   – Куманово КУМАНОВО lademi@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги ДИМЕВСКИ-АМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИЛИНДЕНСКА ЛОК./ГАРНИЗОН-64 А КУМАНОВО igorstojnev@yahoo.com
Занаетчија Берберски салон ШВАРЦКОФ Џеват Авдији Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 60   – Куманово КУМАНОВО schvarzkopf@hotmail.com
Друштво за фризерски услуги,трговија и производство ЧОКИ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БРАНКО РАДИЧЕВИЌ 6-а   – Куманово КУМАНОВО coki.kom@gmail.com
Занаетчија СЗД ЗИЗИ Зера Ибраимова Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 64/  – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија Берберница БУЦО Реџепи Агим Фарук Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ ББ   – Куманово КУМАНОВО
Друштво за производство, трговија и услуги ЏОКЕР СТАЈЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 82   – Куманово КУМАНОВО viki_kumanovo@yahoo.com
Друштво за производство трговија и услуги ВЕЛА ДИМКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 92   – Куманово КУМАНОВО vegga09@yahoo.com
Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ХЕРСТИЈА Ќани ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БОРИС КИДРИЧ 26   – Куманово КУМАНОВО qaniarifi@hotmail.com
Занаетчија СЗД ГОЦЕ Горан Димковиќ Куманово БРАЌА РИБАР 62   – Куманово КУМАНОВО szdoce@hotmail.com
Занаетчија Фризерски салон ВЕСНА Весна Петрушевска Куманово О. РЕВОЛУЦИЈА  58 – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија Фризерско студио ДИНАМИК Марина Величковска Куманово НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА 84 КУМАНОВО
Занаетчија ЈАДРАНКА Јадранче Ванчевска Куманово ТИТОВА  МИТРОВАЧКА  5 – Куманово КУМАНОВО zorana.aurora@yahoo.com
Занаетчија Берберница СЈАЈ Исен Малич Куманово ИСТРА 66 – Куманово КУМАНОВО berbernicasjaj@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги В-ТИНА ДООЕЛ увоз-извоз – Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 53   – Куманово КУМАНОВО v.krstevska72@yahoo.com
Друштво за производство трговија и услуги ВИКТОРАС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДЕНКО ДРАГАНОВ 16   – Куманово КУМАНОВО veljkovski@proaudit.com.mk
СЛАВЕ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/3  – Куманово КУМАНОВО slaveprom@gmail.com
СТУДИО МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Куманово УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР. 37/1 – Куманово КУМАНОВО suzanaml@live.com
Друштво за услуги, трговија и производство ДЕБАРЧАНАЦ ДООЕЛ Куманово БОРО ПРЦАН 2A – Куманово КУМАНОВО debarcanac@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги АНЧЕВСКИ 2016 ДООЕЛ Куманово 34 16 – Куманово КУМАНОВО ivicaancevski@yahoo.com
ФРИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЛОШТАД НОВА ЈУГОСЛАВИЈА 1-7 КУМАНОВО draganfriki@yahoo.com
Друштво за берберско-фризерски услуги БОРО МЕНКОВ ДООЕЛ Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 25 – Куманово КУМАНОВО Caslav.Stosevski@hotmail.com
Друштво за фризерски услуги и трговија СВ. ЃОРЃИ ДООЕЛ Куманово МОША ПИЈАДЕ 94А – Куманово КУМАНОВО sv_gjorgjidooel@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ГЛАМУР И НАРЦИСО ДООЕЛ Куманово ЃУРО ЃАКОВИЌ 30/6 – Куманово КУМАНОВО kuzmanovskiviktor8@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЛАСЕР КУЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЛОШТАД НОВА ЈУГОСЛАВИЈА 1 КУМАНОВО mblaser01@yahoo.com
БЕС-ТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово НИКШИЧКА 1   – Куманово КУМАНОВО elizabeta.bettyboop@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИТ ПРОФЕШНАИЛС ДОО Куманово 807 6 – Куманово КУМАНОВО lb.professionails@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЕСТЕТИК МЕД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 172 – Куманово КУМАНОВО drgjose@yahoo.com
Друштво за услуги, производство и трговија ЗАРИА ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ТОЛИ ЗОРДУМИС 1-1 КУМАНОВО m.petrovska66@yahoo.com
Занаетчија ХЕПИ ЛЕЈДИ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 2А/1-16 – Куманово КУМАНОВО happi.lady15@yahoo.com
Друштво за козметички услуги и трговија АНА ЛУНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 50-1 – Куманово КУМАНОВО analuna.dooel@yahoo.com
МАРТАДО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ИГО ТРИЧКОВИЌ 12/1-1 – Куманово КУМАНОВО martado007@yahoo.com
Друштво за трговија и услуги МАЦА ПЕРЛЕИ ДООЕЛ увоз – извоз Куманово МИЛАН ЛИСИЦА 2 – Куманово КУМАНОВО macaperlei@yahoo.com
Занаетчија БАРБИЕ Жаклина Путинска Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 17/4 – Куманово КУМАНОВО barbiekumanovo@yahoo.com
Друштво за производство,трговија и услуги на големо и мало БЕЛ ЕПОК Весна ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 3-ТА МУБ 106/2-9 – Куманово КУМАНОВО kamili6428@yahoo.com
ТП ЛЕЈДИ СТИЛ-ЕЛИ БОРИС КИДРИЧ 10 – Куманово КУМАНОВО tp.salon@yahoo.com
ТП Фризерско студио ВАЈ НОТ АЛЕКСАНДАР Куманово ПЕРО ЧИЧО 64/Локал КУМАНОВО – Куманово КУМАНОВО fs.aleksandar@yahoo.com
Друштво за услуги и трговија ДАНИЕЛ СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 52 – Куманово КУМАНОВО danielpaunovski11@yahoo.com
Занаетчија Козметички салон МИЛАНОВИЌ Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 49/2 – Куманово КУМАНОВО Dragana_Milanovic991@yahoo.com
Занаетчија Фризерско Козметички Салон МИЛИЦА Анита Денковска Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 5 – Куманово КУМАНОВО anestojanovic@yahoo.com
Друштво за фризерско – козметички услуги ЊУ ФЕШН ТРЕНДИ ДООЕЛ Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 18 – Куманово КУМАНОВО Newfashion@hotmail.com
Трговец поединец ТП ЗОРИЦА-М Зорица Александар Димитриевска Куманово ТОДЕ МЕНДОЛ 29   – Куманово КУМАНОВО vgelevska@yahoo.com
Друштво за трговија, производство и услуги СТУДИО СТАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово БЛАГОЈ ИЛИЕВСКИ – ГУНЕ 25 КУМАНОВО z.stankovski54@yahoo.com
Фризерско занаетчиски дуќан ЦАЦА Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ ЛОКАЛ 9   – Куманово КУМАНОВО kate_dejan@yahoo.com
Занаетчија СПЕКИО Бојан Петковски 3 та МУБ 3 Куманово – Куманово КУМАНОВО bojan.petkovski123@gmail.com
Занаетчија ВОЛТО БЕЛО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН Сања Корица Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 1В – Куманово КУМАНОВО sanja_canevska@hotmail.com
Занаетчија ИВАНА КРИСТАЛ Куманово ПЕРО ШВАРЦ 33/6 – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија  СТУДИО ТЕ ГИЉИ Шенгиље Љимани Куманово БОРИС КИДРИЧ 47 КУМАНОВО studiotegili@hotmail.com
Друштво за производство,трговија и услуги МАНИЌ ДООЕЛ Куманово ТРСТ 1 – Куманово КУМАНОВО
СТУДИО БУКИ ТП Бурим Васви Мехмеди Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2/Л.Гарнизон – Куманово КУМАНОВО studio.buki@outlook.com
Т.П. ХИМ-ТИМ Христина Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 11 КУМАНОВО
Занаетчија МС-ДИМКОВСКИ 2015 Куманово ЛЕСКОВАЧКА 55 КУМАНОВО ms.dimkovski@yahoo.com
СТУДИО МИШЕ ДООЕЛ Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 11/2 – Куманово КУМАНОВО studiomise@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЛНЕС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово МИЛЕ КИПРА 61 – Куманово КУМАНОВО kika_wellness@yahoo.com
ДОЛЧЕ ВИТА ДООЕЛ Куманово АНГЕЛ ШАЈЧЕ 13 КУМАНОВО dolcevita_aleksandra@yahoo.com
Занаетчија БЕРБЕР МАЦЕ Куманово БРАНКО РАДИЧЕВИЌ 18 КУМАНОВО dimitrievskimace@gmail.com
Занаетчија ДИШКО Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 КУМАНОВО igordiskovski@yahoo.com
Друштво за производство, услуги и трговија МИС-ГОЦА ДООЕЛ Куманово 9 26/нас. Иго-Тричковиќ КУМАНОВО milanmb@live.com
Друштво за фризерски услуги и  трговија ФРИЗЕР ДАЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 40 9/нас. -КАРПОШ – Куманово КУМАНОВО frizer_dace@yahoo.com
Занаетчија ЏЕКИ Амир Џелал Мехмеди Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 2   – Куманово КУМАНОВО amir.93@hotmail.com
Занаетчија СТУДИО ДАНИЕЛ МЛАДЕНОВСКИ&ТИМ Даниел Младеновски Куманово ИЛИНДЕНСКА 37 -1 КУМАНОВО studio_mladenovski@yahoo.com
Друштво АНГЕЛС ЛЈ ДООЕЛ Куманово РАТКО МИТРОВИЌ 34 КУМАНОВО angelskozmetickostudio@yahoo.com
Занаетчија РИГА Мераљ Адеми Куманово 11-ТИ НОЕМВРИ 27   – Куманово КУМАНОВО xhezmimusliu@yahoo.com
Друштво за  трговија и услуги СТУДИО ЛИДИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 16 – Куманово КУМАНОВО studiolidija@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ТРАДИЦИЈА-СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО ББ  /Занатски-дом – Куманово КУМАНОВО tradicija.stil@yahoo.com
Занаетчија М-СТИЛЕ Куманово БРАНКО БОГДАНСКИ – ГУЦМАН А-2 КУМАНОВО marijanikolovska48@yahoo.com
Занаетчија ЈАНИ-НИТИ Месут Ќерими Куманово 11-ТИ ОКТОМВРИ 35 КУМАНОВО mesud-ku@hotmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги СУЗЕ-ЗАНА ПЕТРУШЕВСКА ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово ТОДЕ ДУМБА 54 КУМАНОВО suze.petrusevska@hotmail.com
АРТ ФИОНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 19 – Куманово КУМАНОВО art.fiona@outloock.com
Друштво за производство, трговија и услуги БЕРТОНИ МЛБ ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово ТОДЕ ДУМБА 100/1-12 – Куманово КУМАНОВО marina.bertoni@hotamil.com
Трговец поединец за услуги ТП НИТА НЕСА Неџмедин Елмас Арифи Куманово БОРКО ТАНЕВ 16 – Куманово КУМАНОВО nexmedin.arifi@hotmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги МИКИ-ПЕХАР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БРАНКО РАДИЧЕВИЌ 15 КУМАНОВО angelovski.mHotmail.com
Друштво за трговија и услуги ПАНДИЛОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 33 КУМАНОВО ivan.pandil@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги СПА ДИВИНЕ ДООЕЛ експорт импорт  Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19/3 КУМАНОВО spadivine2610@yahoo.com
Занаетчија БЕРБЕРСКИ САЛОН Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 7 – Куманово КУМАНОВО ptuj.brica@live.com
Занаетчија СЕНОРИТА Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 112/6 – Куманово КУМАНОВО senorita.kumanovo@gmail.com
Занаетчија МИЛА МЕЈКАП Магдалена Миодраг Секуловиќ  Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 26/1 – Куманово КУМАНОВО magdalena_sekuloviq@yahoo.com
Занаетчија ГОЦЕС Гоце Стојковски Куманово ТОДЕ ДУМБА 10 – Куманово КУМАНОВО ekoloska_katastrofa@yahoo.com
TП СТУДИО ИНДИВИДУАЛ Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 52/1-4 КУМАНОВО
АЛ-КИ-СА 2017 ДООЕЛ Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 14 КУМАНОВО
Занаетчија  ТОМАС ФИОНА Томас Антониевски Куманово 405 28/Банево -трло – Куманово КУМАНОВО tomas.antonievski988@gmail.com
Занаетчија БЈУТИ-М Милица Стаменковиќ Куманово КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ 7 КУМАНОВО ku.mistamenkovic@gmail.com
СТУДИО ДИМЕ-Д ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 316 6 – Куманово КУМАНОВО daniel.dimkovski@autlook.com
ЛАБЈУТИ ИН ДООЕЛ Куманово ДОНЕ БОЖИНОВ 9-11 КУМАНОВО Spasovska_s@yahoo.com
Занаетчија  ИМПРЕССИОН Снежана Божиновиќ Куманово НИКОЛА ТЕСЛА 81Б – Куманово КУМАНОВО
ДРАГАНА БЕЛИСИМА ДООЕЛ увоз извоз Куманово ТОДЕ ДУМБА 15/Бетонски -Гаражи КУМАНОВО draganabelisima@gmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ТОНИФА ДООЕЛ увоз-извоз  Куманово 1-ВИ МАЈ 4 – Куманово КУМАНОВО tonifa_ku@yahoo.com
Друштво за услуги и продажба МАНИТУ-СКВО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово БИЉАНОВСКА 2А/5 КУМАНОВО snezanatanevska@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги ФРИЗЕРСКО СТУДИО ТАЊА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово МИХАЈЛО ПУПИН 7   – Куманово КУМАНОВО frizerskostudiotanja@yahoo.com
Друштво за производство, трговија и услуги АЛМАХРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 100 (КАРПОШ) 53 КУМАНОВО vegga09@yahoo.com
Занаетчија ШКЕЛЌИМИ Мисим Зумери с.Черкези, Куманово нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ    – Черкези КУМАНОВО
Друштво за производство трговија и услуги РИНА ФЕШН ДООЕЛ Куманово ЦАР САМОИЛ 28 КУМАНОВО rinafashion2016@yahoo.com
Занаетчија ВЕБО Куманово ТРАЈКО ДОДЕВСКИ – ЈОВАНОВСКИ 57 – Бедиње КУМАНОВО vebi_kumanovo@hotmail.com
Друштво за трговија и услуги НИКОЛА БУНКЕР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово УЛ. 70 БР. 9 – Куманово КУМАНОВО nikola_bunker@yahoo.com
ШИШАЛНА Куманово КИРИЛ И МЕТОДИ 1 В – Куманово КУМАНОВО tomislav.canevski@yahoo.com
Друштво за производство трговија и услуги ВАЛ МАГ ДООЕЛ увоз извоз Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 33/2-1 – Куманово КУМАНОВО
Занаетчија ЕРДОН Куманово ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38 КУМАНОВО
СТИЛЕ КЛУБ БУЧЈА  Куманово ДОЈРАНСКА 8 – Куманово КУМАНОВО stileclub.bugja@hotmail.com
Занаетчија СТУДИО ВИОЛЕТА Виолета Пешиќ Куманово ДИМИТАР ВЛАХОВ 52/1-11 – Куманово КУМАНОВО povioleta123@yahoo.com
БЈУТИ ПРОФЕСИОНAЛ СЕВДА ТП 11-ТИ НОЕМВРИ 1/1 КУМАНОВО sevdamamuti@outlook.com
ДПТУ НЕФЕРТИТИ БКС ДООЕЛ Куманово ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ 10 КУМАНОВО
МА-ИВА БЈУТИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 30 9А – Куманово КУМАНОВО monikatodorovska@gmail.com
ИБИШИ ТП Ферид Азиз Ибиши Куманово ВАРДАРСКА 12 – Куманово КУМАНОВО
ДПТУ РИСТИЌ КОЗМЕТИКА ДООЕЛ Куманово ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ 1/2 – Куманово КУМАНОВО draganaristic91@yahoo.com
ДПТУ МИСТЕФ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 26/1 – Куманово КУМАНОВО srdjansekulovikj@yahoo.com
СТУДИО ГЕСА ТП Бедрије Адем Маљиќи Куманово БОРИС КИДРИЧ 49 – Куманово КУМАНОВО
МЛАДОСТ-2016 Јадранка Миладиновска Куманово ЛЕНИНОВА 26 – Куманово КУМАНОВО berbernica.mladost@gmail.com
ТВИНС БЈУТИ СТАЈЛ ДООЕЛ Куманово 37 2 – Куманово КУМАНОВО gabriela.stoshevska@gmail.com
ЛИНДА-БИНА Куманово ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ 10 – Куманово КУМАНОВО linda.imeri21@hotmail.com
ВИКТОРИЈА ДООЕЛ Куманово АБДУЛА ПРЕШЕВА 27   – Куманово КУМАНОВО viktorija_zoran@yahoo.com
ТИМ ЕДЕН ДООЕЛ Куманово СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ 41 – Куманово КУМАНОВО tim_share@yahoo.com
Друштво за производство,внатрешен и надворешен промет,угостителско хотелиерска дејност ЛАВ Светислав и др.ДОО Куманово ЖЕЛЕЗНИЧКА 13   – Куманово КУМАНОВО hotel_lav@yahoo.com
Занаетчија СРНА КОМЕРЦ КОКИ Куманово ФРАНЦ РОЗМАН 78 КУМАНОВО srnakomerc.koki@gmail.com
Занаетчија СРНА КОМЕРЦ-М Момчило Ивановски Куманово ФРАНЦ РОЗМАН 76 КУМАНОВО srna komerc-m@hotmail.com
Занаетчија ЌУРЧИСКИ ДУЌАН МАРКО Красе Димитриевски Куманово ИВО ЛОЛА РИБАР 87 КУМАНОВО kraseku@hotmail.com
Друштво за производство, трговија и услуги ЗАПАДНИ КОЖИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А/5 КУМАНОВО westleathers@yahoo.com

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy