Skip to content

ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРИНФИЛД И БРАУНФИЛД ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕГИОНОТ

ДАТУМ

јуни 12, 2020

Општина Куманово го донесува овој план со кој ќе се задоволат потребите за инвестирање и заживување на просторот, а со тоа ќе се даде можност за понатамошен просторен развој кој воедно ќе претставува и економски развој на самата општина.

За индустриската зона Општина Куманово има изработено Основен Проект за патна инфраструктура со сообраќајна сигнализација и тротоари, фекална и атмосферска канализација и водоводна мрежа .

ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ОПИС НА НЕГОВИТЕ ГРАНИЦИ И ПОВРШИНИ

Подрачјето на стопанскиот комплекс е атарот на населено место Горно Коњаре-Општина Куманово. Локацијата на комплексот се наоѓа покрај коридорот Е-75 преку кој деректно е поврзана со патната мрежа на Р.Македонија и има директна врска со градот, како и со границата со Р. Србија на оддалеченост од 5 км. Директно преку коридорот Е-75 се поврзува и со Аеродромот Александар Велики, кој е на оддалеченост од 21 км, а на 40 км од Главниот Град на Р. Македонија-Скопје. Западно веднаш до самата локација поминува и меѓународната железничка пруга Скопје-Белград.

ПЛАНСКА ПРОГРАМА

Површината на планскиот опфат планиран со УПВНМ изнесува 65,00 хектари со вкупно 51 градежна парцела и со истиот се предвидени следните класи на намени:

Г-Производство, дистрибуција и сервиси каде спаѓаат:

Г2-Лесна и незагадувачча индустрија со компатибилни класи на намена Б1, Б2, Д2, Г3, Г4-30%

Г3-Сервиси

Г4-Стоваришта

Е1-Комунална инфраструктура

Е2-Комунална супраструктура-трафостаница

Е3-Некомпатибилна инфраструктура

Б-Комерцијални и деловни намени каде спаѓаат:

Б2-Големи трговски единици со компатибилни класи на намена А2-20%, А3-20%, А4, Б3, Б4, В3-

40% и В5-10%

Б5-Хотелски комплекси со компатибилни класи на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3, Д3–40%

 

За спроведување на постапка за спојување и окрупнување на парцелите потребно е спроведување на предвидени законски процедури за промени на урбанистичкиот план за кои е потребно 12 до 24 месеци.

Информација за приклучок на струја , вода , канал и гас :

Вид на приклучок: Забелешка:
1 Уредување на градежно земјиште Согласно Програмата за уредување на градежно

земјиште за 2017 година , Службен Гласник

бр.13/2016 , индустријата во Општина Куманово

е ослободена од плаќање на надомест за

уредување на градежно земјиште.

2 Струја На локацијата има далековод , а фирмата БЕНТОН

– НИ ДООЕЛ – Куманово , има поднесено барање за

трафостаница

3 Вода Постојат технички можности за воведување на

водоводен систем во временски интервал од 6 –

9 месеци

4 Канализација На локацијата ќе поминува канал за фекални и

други комунални отпадоци ,

5 Гас Постојат технички можности за воведување на

гасоводен систем во временски интервал од 3– 6

месеци

 

 

Информација за отуѓени парцели :

Досега се отуѓени 6 (шест) градежни парцели во КО Горно Којнаре со намена Г2- лесна и незагадувачкаиндустрија , при што од страна на Општина Куманово , Сектор за урбанизам , комунални дејности изаштита на животната средина и природата издадени се 6 (шест) одобренија за градење за отуѓенитеградежни парцели.

Одобренијата за градење се издадени за изградба на :

  1. Управна зграда и индустриска хала – магацин , издадено на инвеститорот БЕНТОН –НИ ДООЕЛ експорт – импорт Куманово , за ГП 21, КП 1982/4 КО Горно Којнаре м.в. Речица ,
  2. Управна зграда и индустриска хала за производство на амбалажа , издадено на инвеститорот БЕНТОН – НИ ДООЕЛ експорт – импорт Куманово , за ГП 1 , КП 2003/3 КО Горно Којнаре , м.в. Новине
  3. Управна зграда и индустриска зграда , издадено на инвеститорот БЕНТОН – НИ ДООЕЛ експорт – импорт Куманово , за ГП 11 , КП 2003/2 КО Горно Којнаре , м.в. Новине
  4. Хала за сечење , виткање и складирање на арматура за градежништво , издадено на инвеститорот КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово , за ГП 23, КП 1982/3 КО Горно Којнаре , м.в. Речица
  5. Отуѓена градежна парцела на инвеститорот ДГПТУ СИТИ АГРОКУЛТУРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово , за ГП 35, КП 1976/4 КО Горно Којнаре .
  6. Отуѓена градежна парцела на инвеститорот АМДИ ЏАФЕРИ од с.Отља, за ГП 32 , КП 32, КП 1976/3 КО Горно Којнаре.

 

 

Браунфилд инвестиции:

Назив на објект Број на објекти Адреса Вкупна површина Намена
Фабрика ДСУ Фудс ДОО Куманово 1 11 Октомври бб Куманово 12173 m2 Продажба
Деловен објект-Киро Фетак 1 ЈНА 24

Куманово

1300м2 Изнајмување
Фабрика за производство на брусни плочи и хартија 1 Драки,Туралево,Кратово 10483м2 Продажба

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy