За Нас

Центарот за развој на Североисточен плански регион (ЦРСИПР) е организација задолжена за изготвување и реализација на Програмата за развој на Североисточниот плански регион и претставува главен поддржувач на активностите во Североисточиот регион на Р. Македонија. Центарот за развој врши стручни и административно – технички работи за потребите на Советот за развој на планскиот регион и: подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачја со специфични развојни потреби; ја потикнува меѓуопштинската соработка; обезбедува стручна и техничка помош на ЕЛС при изготвување на нивните развојни програми ; обезбедува стручни услуги на НВО и Здруженија на граѓани при подготовка на проекти од областа на регионалниот развој; врши промоција на развојните можности на регионот; спроведува развојни проекти за поттикнување на развој, финансирани од фондовите на ЕУ и други меѓународни извори; остварува соработка со Донаторската заедница во државата; ја потикнува меѓуграничната соработка.

Центарот активно се вклучува во искористување на развојните можности кои ги нудат претпристапните Европски фондови ИПА, со организирање на информативно-едукативни работилници за сите заинтересирани страни,како и со директно аплицирање со развојни проекти.