Документи

Име на документЛинк за превземање на документ
Меѓуграничен Центар за млади претприемачи Меѓуграничен Центар за млади претприемачи.pdf
01.11.2016 Промоција на туристички атракцији во 3D - ТАП 3D Промоција на туристички атракцији во 3D - ТАП 3D.pdf
Одлука за спроведување на стратегиска оцена 19.03.2014 FINAL SEA ODLUKA RWMP NER.doc
Регионален план за управување со отпад за Североисточниот плански регион 19.03.2014 FINAL SEA KORELACIJA NA CELI RWMP NER.doc
Подготовка на Регионален План за управување со отпад во Североисточниот плански регион 19.03.2014 FINAL SEA FORMULAR RWMP NER.doc
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2009-2014 за 2011 година 2011-God-izv-za-sproved-na-programa-za-r.pdf
Прекуграничен економски форум(CBEF) во Куманово е прва директнаформа на комуникацијаи соработка помеѓу претпријатијата и јавниот сектород Североисточниотплански регион(РепубликаМакедонија) иЌустендилскиот регион(РепубликаБугарија). age1.docx
Акционен план за 2011 година, за имплементација на Програмата за развој на СИПР 2009-2014 Aksionen_plan2011.pdf
Акционен план за 2013 година, за имплементација на Програмата за развој на СИПР 2009-2014 AP-SIPR_2013.pdf
Барање Baranje_za.pdf
СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА EIA-Studija-za-SIPR_15_4_2013_Netehnicko-rezime_SPA.pdf
Подготовка на регионални планoви за управување со отпад и стратегиски оцени на животната средина за источниот и североисточниот регион finalna-sozs-sipr-22.07.2014.pdf
Зајакнување на капацитетите за заедничка економска соработка на Ќустендилскиот регион (Република Бугарија) и Североисточниот плански регион (Република Македонија) izv1.doc
Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот : Изградба на инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горeње на отпад во Североисточниот плански регион - Куманово Izvest-dostapnost-na-studija-i-jp-gorilnik-za-dopad-mk.doc
ЈАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ JavnoIzvesuvanje11032011.pdf
Кратово:Североисток - неоткриена Македонија! kratovolq.pdf
Крива Паланка:Североисток - неоткриена Македонија! krivapalankalq.pdf
Куманово:Североисток - неоткриена Македонија! kumanovolq.pdf
Липково:Североисток - неоткриена Македонија! lipkovolq.pdf
Ранковце:Североисток-неоткриена Македонија rankovcelq.pdf
12