ПРЕГЛЕД на реализиранипроекти од Центар за развој на Североисточен плански регион како и спроведување на тендерските постапки на истите, се сумира како што следи:

 

 1. Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во регионот преку изработка на техничка документација за патна инфраструктура на ниво на изведбен проект со елаборат за заштита на животна средина и мапирање на постоечката и анализа на потребите од идна патна инфраструктура (2010 год)
 2. Изработка на Планови и Програми за управување со отпад за Североисточниот плански регион и јакнење на капацитетите на ЕЛС за управување со отпад (2010)
 3. Изработка на Студија за оптимално искористување на геотермалните води за развој на туризмот и земјоделството во Североисточен плански регион (2010)
 4. Создавање на предуслови за повисок квалитете на живот, преку изработка на студија и технички документации за подобра искористеност на социјална инфраструктура во Североисточниот плански регион (2010)
 5. Изработка на Студија за потребите од идни инвестиции во водоводна и канализациона инфраструктура во Североисточниот плански регион со критериуми за приоритизација на инвестициите и системи на управување (2010)
 6. Создавање на предуслови за основа за развој на Туризмот (СПОРТ) во Североисточниот плански регион, Фаза-1 (2010)
 7. Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во регионот преку изработка на техничка документација за патна инфраструктура на ниво на изведбен проект со елаборат за заштита на животна средина, во Североисточен плански регион (2011)
 8. Изработка на Проектна документација за регионално водоснабдување на Општини Липково и Куманово (2011).
 9. Изработка на Проект за инфраструктура на гасоводна мрежа и Основен проект за гасификација на Општини Крива Паланка и Општина Кратово (2011).
 10. Изработка на Физибилите студија за изградба на капацитет за произвотство на електрична и топлинска енергија преку согорување на отпад во СИПР (2012)
 11. Изработка на техничка документација за пречистителна станица за отпадни води (од колектор) за с. Липково, општина Липково (2012).
 12. Припрема на тендерска документација за Јавно приватно партнерство за изградба на капацитет за производство на електрична и топлинска енергија преку согорување на цврст отпад во Североисточен плански регион (2012).
 13. Изработка на техничка документација - основен проект за основно училиште „Кирил и Методиј“ с. Романовце, со наслов: „Зелена енергија за подобра иднина на преку-граничниот регион“ (Green Energy for a Better Future of the Cross-Border Region) - 2013

 

 1. Создавање на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во регионот преку изработка на техничка документација за патна инфраструктура на ниво на Основен проект, во Североисточен плански регион (2013)
 2. Изработка на главен проект со сите фази врз основ на архитектонски-урбанистичко решение за зграда на локална самоуправа во општина Куманово (2013)
 3. Изградба на дел од фекална канализација  во село Слупчане, општина Липково (2013)
 4. Изработка на студија за развој на Спортско рекреативен туристички Центар ,,ЗИМСКИ СКИ-ЦЕНТАР КАЛИН КАМЕН“ со идејно решение, Општина Крива Паланка (2013)
 5. Реконструкција на патната инфраструктура во с. Конопница, Крива Паланка(во рамките на проектот„Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилност во регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во с. Конопница, Крива Паланка“) - 2014
 6. Изработка на Студија за валоризација на природни и културни потенцијали во Бислимска Клисура во функција на туристички развој со идејно урбанистичко решение на потег од 7 км по течението на Клисура(во рамките на проектот;Бислимска Клисура, потенцијал за равој на алтернативен туризам во Североисточниот плански регион)-2014
 7. Унапредување/ изведување на градежни работи на рекреативно - пешачки стази со поставување на урбана опрема (изработка/набавка и монтажа) на потег од 1,5 км. (во рамките на проектот;Бислимска Клисура, потенцијал за равој на алтернативен туризам во Североисточниот плански регион) – 2014
 8. Адаптација на простор од Мултимедијален регионален центар во Кратово - втора фаза (2014)
 9. Изработка на инсталации за греење (во рамките на проектот: Практичен пример за искористување на биомасата како обновлив извор на енергија во Североисточен плански регион) - 2014
 10. Зголемување на сознанијата за искористување на Обновливи Извори на Енергија во СИПР и изготвување на техно-економска анализа  за реализација на пилот проекти со хибридни сончеви системи (2014).
 11. Изградба на дел од фекална канализација во с. Матејче-Општина Липково (2014)
 12. Изработка на техничка документација (главен проект) со елаборат за геомеханичко истражување и елаборат за животна средина за локални патни правци:                                 

- село Матејче до село Липково во должина од 7,7км, (општина Липково)

- село Мождивњак (м.в. Дубље) до село Каврак (м.в. Падинковец) во должина од 6,50км, (општина крива Паланка) -2014

 1. Изработка на техничка документација (главен проект) за изградба на туристичко биро, општина Кратово (2014)
 2. Изработка на Студија за мапирање на туристички рути во Североисточен плански регион. (2014)
 3. Изработка на техничка документација (Основен Проект) за изградба на инфраструктура во индустриска зона Речица, со сите фази (2014)
 4. Изготвување на урбанистичко- планска документација- проект за инфраструктура за Регионален Ски-Центар „Калин Камен“, Општина Крива Паланка
 5. Надградба на деловен објект- регионално туристичко биро (Инфо центар) Кратово.
 6. Адаптацијанастанбенпростородопштественастамбеназградавособизапрестојнатуристивос. ОтошницавоОпштинаРанковце.
 7. Партерно уредување на дворот во Дом на културата во с. Матејче и уредување на пешачки стази во Липково кон вештачките езера Липково и Глажња во Општина Липково.
 8. Адаптација на конференциска сала за потребите од одржување и промоција на поголеми настани од регионално значење во Североисточниот плански регион.
 9. Опремување на старо училиште во Старо Нагоричане (10 соби за престој на туристи)-Опрема и мебел-купување и поставување.
 10. Изработка на дизајн и пропаганден материјал за промоција на проектните резултати/202.948,00 денари

 

 1. Изработка на студија во рамките на проектот: „Подобрување на перфомансите на прочистителна станица за отпадни води во регионот и намалување на ризикот од поплави преку изградба на атмосферска канализација“
 2. Изработка на техничка документација во рамките на проектот: „Подобрување на перфомансите на прочистителна станица за отпадни води во регионот и намалување на ризикот од поплави преку изградба на атмосферска канализација“
 3. Ревизија на техничка документација во рамките на проектот: „Подобрување на перфомансите на прочистителна станица за отпадни води во регионот и намалување на ризикот од поплави преку изградба на атмосферска канализација“
 4. Реконструкција и адаптација на канцелариски простор во Центар за развој на Североисточен плански регион.
 5. Подготовка на Програма за 2015-2016, Акционен План за 2015,  Деловник за работа и процедури за работа на ПРРА во форма на прирачник, во рамките на проектот:  „Иновативни решенија за подобрување на пристапот до услуги на локално ниво,, - Активност за воспоставување на Платформата за Регионална рурална акција во Североисточен плански регион.
 6. Канцелариска опрема и мебел-купување и поставување.
 7. Изработка на Регистар на потенцијали за Рурален туризам за Североисточен плански регион
 8. Изработка на Водич за инвестиции во Североисточен плански регион (СИПР)
 9. Изработка на интерактивен WEB портал за инвестирање во Североисточен плански регион (СИПР)
 10. Изработка на Регионална програма и предлог Акционен план за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во Североисточен плански регион (СИПР)
 1. Изградаба на локален патен правец од с. Четирце - с. Никуљане, во општините Куманово и Старо Нагоричане во должина од Км 2+228,40
 1. Изработка на урбанистички планови со ревизија за 12 села во општините: Кратово (селата; Железница, Нежилово, Шопско Рударе, Вакуф, Шлегово и Туралево), Ранковце (селата; Ранковце, Петралица, Гиновци и Псача),  Липково (селата; Оризаре и Слупчане)
 2. Изработка на типски настрешници од дрво и опремување во рамките на проектот „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во регионот преку набавка на опрема за туристички содржини“
 3. Изградба на потпорен зид пред Дом на култура во село Матејче, Општина Липково, во должина од 60м.
 4. Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот.
 5. Изградба на дел од фекална канализација во с. Матејче, Општина Липково К6 рш180-205, рш26-157. К3 рш19-91. К1 рш26-37 и К1 рш26-19, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за живот и заштита на животната средина во Североисточниот плански регион“
 6. Изградаба на локален пат до локалитетот Цоцев Камен од спојот со Регионалниот пат Шопско рударе-Бељаковце во Општина Кратово-Фаза 1, во рамките на проектот:„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“
 7. Изградаба на општински пристапен пат од Ловечка Куќа до Езерце (Калин Камен), Општина Крива Паланка,  Фаза - 2, во рамките на проектот:„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“
 8. Адаптација на училници од училишна зграда во соби за престој на туристи во село Отошница, КП 1501/2, КО Отошница во општина Ранковце, во рамките на проектот:„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“.
 9. Урбано уредување околу чешма во с. Младо Нагоричане м.в. Света Петка и поправка на сала за културни манифестации во Старо Нагоричане, во рамките на проектот:„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“.
 10. набавка на СТОКИ-Купување за: Опремување на Регионално Туристичко биро во општина Кратово
 11. Изградаба на општински пристапен пат од с. Кркља (Ловечка Куќа) до Езерце (Калин Камен), Општина Крива Паланка со стационажа од Км 0+000 - Км 2+000,  Фаза - 1
 12. Собирање на потребни податоци и информации од СИПР, изработка на WEB платформа со андроид апликација - One2Go Northeast region/GIZ-Донација
 13. Организирање на два настана од страна на Платформата за регионална рурална акција и релевантните чинители на тема Развој на рурален туризам, во рамките на проектот: „Иновативни решенија за подобрување на пристапот до услуги на локално ниво,, - Активност за воспоставување на Платформата за Регионална рурална акција во Североисточен плански регион./UNDP-Донација